Salgs-, leje- og leveringsbetingelser

Nærværende "Salgs- og lejebetingelser" gælder for alle tilbud, overslag, ordrebekræftelser eller prisoplysninger, der afgives af Dansk Montage Supply A/S (efterfølgende benævnt DMS).
Ethvert tilbud, overslag og/eller enhver prisoplysning afgives altid med forbehold for mellemsalg og forbehold for udlejning og er gældende i maksimalt 4 uger.
Alle priser er ekskl. moms.
Den der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som køber/lejer.
Ejendomsretten til solgt materiel forbliver hos DMS indtil den fulde købesum er betalt (Ejendomsforbehold).
Ved leje forbliver ejendomsretten hos DMS i såvel lejeperioden som efter udløbet heraf.
I tiden fra varens afsendelse fra DMS og indtil den tilbageleveres, har lejeren den fulde risiko for varen.

Dette indebærer, at lejeren skal holde, det lejede behørigt forsikret. 

Lejemålets varighed, beregning og opsigelse
For alt materiel, der udlejes, overgår ansvaret til lejer fra det tidspunkt, hvor det lejede udleveres fra DMS til lejer eller dennes repræsentant, hvilken periode tillige udgør lejemålets varighed.
Lejen beregnes som nedenfor:
- Lejetiden beregnes fra varens afsendelse eller afhentning fra DMS lager og indtil varen er retur på DMS lager.
  Afsendelses- og returneringsdagen er begge inklusive.
- Minimums lejeperiode er 20 kalenderdage.

Lejer er ansvarlig for skader på det lejede materiel i lejeperioden.
Reparationer på DMS materiel må kun udføres af DMS eller en af DMS anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Hverken reparationstid eller andre driftsforstyrrelser berettiger til lejekreditering.
DMS hæfter ikke for reparationer som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet.
DMS personale skal til enhver tid have uhindret adgang, men ikke pligt til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.
Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden DMS skriftlige godkendelse og med oplysning om nøjagtig placering.
 

Afmelding af det lejede materiel kan kun ske ved direkte meddelelse indenfor normal arbejdstid til DMS og som hovedregel med et varsel på mindst to arbejdsdage.

Priser - fakturering og betaling
Alle prisaftaler er afgivet under følgende forudsætninger:
- Levering indenfor normal arbejdstid (det vil sige på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 15.30).
- Overtid, samt arbejde i weekend og på helligdage faktureres ekstra.
- DMS er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.
- Levering skal foretages ad bæredygtig og tilstrækkelig kørevej, hvilket afgøres af fragtfører.
- Aflæsningspladser skal være jævne, stabile og på et bæredygtigt underlag.
- Priser og materiel kan ikke overføres til andre projekter og lejeperiode uden DMS skriftlige godkendelse.
- Al emballage såsom gitterbokse, stabelrammer, paller med videre er ikke omfattet af prisen, men vil blive beregnet særskilt. 
Priser er gældende jf. skriftlige som mundtlige aftaler, med udgangspunkt i den til en hver tid gældende prisliste.
DMS fremsender fortløbende faktura. 
Betaling sker netto inden den 15. i den på leveringsdagen følgende måned.

Ved forsinket betaling skal køber/lejer, foruden rykker- og eventuelt inkassogebyr betale morarente, det pt. afregnes med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende betaling.
DMS kan forlange, at køber/lejer betaler forud, kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling, for eksempel i form af betalingsgaranti fra pengeinstitut.
Betaling i form af modregning kan ikke finde sted uden forudgående aftale og under forudsætning af at modkravet ikke er omtvistet.
Reklamationer berettiger ikke køber/lejer til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.
Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel og advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastlagt i Bekg. nr. 601 af 12. juli 2002.
Såfremt betaling ikke sker rettidigt, kan DMS med omgående varsel ophæve lejemålet og afhente det udlejede materiel for lejers regning og risiko. Enhver omkostning i denne forbindelse faktureres køber/lejer.
Evt. uoverensstemmelser/tvister ml. DMS og køber/lejer eller evt. modkrav fra køber/lejer berettiger ikke køber/lejer til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.
DMS forbeholder sig ret til at fakturere leje fra den bestilte leveringsdato og i den aftalte lejeperiode.
Ordrer på mindre end kr. 2.000,00 netto, tillægges ekspeditionsgebyr.
Miljøgebyr opkræves og er aktuelt på 4,0 % (24-08-2012).

Levering
Køber/lejer eller repræsentant for denne skal være til stede på leveringsadressen ved materiellets ankomst, således at eventuel instruktion kan gives.

Alle leverancer sælges ab lager, og forsendelse sker på køber/lejers regning og risiko.
Al emballage såsom gitterbokse, stabelrammer, paller med videre er ikke omfattet og vil blive beregnet særskilt.
Materiellet leveres i fejlfri og brugbar stand.
Eventuelle reklamationer vedrørende mængder og/eller stand skal være DMS skriftligt i hænde seneste 4 dage efter modtagelsen af skriftlig dokumentation for leverancen med specifikation af de mangler og/eller fejl, der gøres gældende.

Reklamere køber/lejer ikke som anført kan køber/lejer ikke efterfølgende gøre mangler og fejl gældende overfor DMS.
Returnering af materiel sker for og på køber/lejers regning og risiko.
Salgsvarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun i ubrudt emballage, der er klar til gensalg.
På franko returnerede varer beregnes et fradrag i prisen på 40 %.
I tilfælde, hvor leverancens udførelse er afhængig af oplysninger, der skal fremskaffes af køber/lejer regnes aftalte leveringstider fra den dato og det tidspunkt, hvor disse oplysninger kommer DMS i hænde.
Leveringstider er omtrentlige og skal forstås som en leveringstermin på +/- 2 dage.
Såfremt DMS ikke leverer indenfor den aftalte leveringstid, kan køber/lejer skriftligt overfor DMS fremsætte en rimelig, endelig leveringsfrist.
Finder levering ikke sted indenfor denne frist, kan køber/lejer hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til DMS. DMS kan ikke gøres erstatningsansvarlig på grund af forsinkelser i leveringer.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem DMS og Køber/lejer er undergivet Dansk ret, nærmest DMS adresse.

Ansvar og forsikringer
DMS er ansvarsforsikret, således at der er dækning for skader på personer, materiel, udstyr eller materialer, der opstår under arbejdet såfremt det af DMS udlejede materiel med videre har sikkerhedsmæssige mangler, materialedefekter eller andet, der til trods for korrekt brug giver anledning til skader.
Dog dækker forsikringen ikke indirekte tab, uanset om der er tale om tab af fortjeneste eller goodwill, avance eller tidstab.
Lejeren bærer det fulde ansvar over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og DMS med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra DMS side.
I tiden fra varens afsendelse fra DMS og indtil den tilbagelevering, har lejeren den fulde risiko for varen.
Såfremt det lejede materiel ikke tilbageleveres i samme stand som det blev leveret i, skal lejeren betale udgiften til retablering af materiellet
Totalskadet eller manglende materiel betales efter gældende prisliste.

Produktansvar
DMS har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab.
DMS er kun ansvarlig for produktansvarsskader, som materiellet forvolder, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af DMS eller det af DMS udlejede materiel.
DMS er kun ansvarlig for person- og/eller tingskader, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af DMS eller andre, som DMS har ansvaret for.
DMS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber/lejer eller på produkter, hvori disse indgår.
I den udstrækning DMS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber/lejer forpligtet til at holde DMS skadesløs i samme omfang, som DMS´ ansvar er begrænset efter de ovenstående punkter. Disse begrænsninger i DMS ansvar gælder ikke, hvis DMS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

Begrænsning af ansvar
DMS påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede.
Dette gælder også alle former for arbejds- og produktionsstandsning herunder egentlige produktionsstop og forsinkelser, afholdelse af ferier og helligdage, arbejdskonflikter, strejker af enhver art, lockout, krig, ildsvåde og myndighedsindgreb eller offentlig pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger såsom navn, rolle, firmanavn, telefonnummer, e-mail o. lign., som vi har registreret om dig kun benyttes til de daglige forretningsgange i henhold til loven om GDPR (Persondata forordningen). I tilfælde hvor det er nødvendigt at videregive informationer til 3. part, f.eks. vedr. transport eller support eller lignende kræver vi af vores leverandører, at de overholder samme lovgivning.

31. maj 2018

Følg os på:

 

Dynamic-it leverandør af webshop
Kvalitetsprodukter fra:

Hünnebeck logo

Dansk Montage Supply
Søagervej 1, Sdr. Onsild
9500 Hobro
40 56 75 36
post@dmsupply.dk