GENERELLE SALGS-, LEJE- OG LEVERINGSBETINGELSER

for Dansk Montage Supply A/S

- gældende pr. 1. september 2020

Hent som PDF

1. Generelt

Nærværende "Generelle salgs-, leje- og leveringsbetingelser" (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, overslag, ordrebekræftelser, samhandelsaftaler og andre former for prisoplysninger, der afgives af Dansk Montage Supply A/S (herefter ”DMS”). Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som Køber/Lejer, afhængig af om der er tale om køb eller leje.

Betingelserne udgør sammen med DMS’ tilbud, ordrebekræftelser o.l. det samlede aftalegrundlag for ethvert køb/lejemål, der aftales med DMS. Købers/Lejers indkøbsbetingelser o.l. trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DMS udgør IKKE en del af aftalegrundlaget.

Lejer/Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som DMS har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l., er således uden relevans for bedømmelsen af det købte/lejede.

Ethvert tilbud, overslag og alle andre former for prisoplysninger, mundtlige som skriftlige, afgives altid med forbehold for mellemsalg og udlejning og er gældende i 4 uger fra datering, medmindre en kortere periode er angivet. DMS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i det lejede/aftalte helt frem til lejemålets begyndelse, idet DMS i så fald sikrer en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Hvis DMS’ bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med Købers/Lejers ordre eller aftalegrundlaget, og Køber/Lejer ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber/Lejer straks meddele dette skriftligt til DMS. I modsat fald er Køber/Lejer bundet af ordrebekræftelsen.

Ændringer i afgivne tilbud/indgåede aftaler kræver DMS’ skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde.

Ved salg forbliver ejendomsretten til solgt materiel hos DMS, indtil den fulde købesum er betalt.

Ved leje forbliver ejendomsretten hos DMS i såvel lejeperioden som efter udløbet heraf.

I tiden fra varens afsendelse fra DMS og indtil den er ankommet hos Køber, har Køberen den fulde risiko for varen. Dette indebærer, at Køberen skal holde det købte behørigt forsikret indtil ankomst.

2. Lejemålets varighed, herunder beregning, og opsigelse

2.1. Lejemålets varighed og lejens beregning

For alt materiel, der udlejes, overgår ansvaret til Lejer fra det tidspunkt, hvor det lejede udleveres fra DMS til Lejer, dennes repræsentant eller transportør. Det indebærer, at Lejer skal holde det lejede behørigt forsikret også under transporten.

Lejetiden beregnes fra varens afsendelse eller afhentning fra DMS´ lager, og indtil varen er bragt retur på DMS´ lager i udlejningsklar stand, således at evt. nødvendig rengøring, reparation, reetablering o.l. vil medføre en forlængelse af lejeperioden.

Afsendelses- og returneringsdagen er begge inklusive i lejetiden.

Såfremt det lejede er reserveret af Lejer, skal tilpasses Lejers særlige ønsker, eller hensynet til Lejer i øvrigt medfører, at DMS’ råden over det lejede til anden side begrænses, er Lejer forpligtet til at betale leje fra den dag, begrænsningen (reservationen, tilpasningen osv.) indtræder.

2.2. Opsigelse

Opsigelse af det lejede materiel kan kun ske ved skriftlig meddelelse til DMS indenfor normal arbejdstid og med et varsel på mindst to arbejdsdage.

Uanset opsigelse af lejemålet hæfter Lejer for det lejede materiel, indtil det er retur hos DMS.

3. Priser, fakturering og betaling

3.1. Priser

Alle priser er ab lager ekskl. moms, forsikring, miljøbidrag, emballage, transport o.l., medmindre andet konkret aftales.

Lejer afholder alle omkostninger i forbindelse med anvendelsen af det lejede. Lejer afholder desuden alle udgifter til transport, tilpasninger, opstilling, montering, demontering, nedtagning, reetablering, reparation og evt. rengøring.

Alle prisaftaler er afgivet under følgende forudsætninger:

- Levering indenfor normal arbejdstid, hvilket vil sige på hverdage og i tidsrummet kl. 07.00 og kl. 15.30.
- Overtid samt arbejde i weekend og på helligdage faktureres særskilt.
- DMS er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.
- Levering skal foretages ad bæredygtig og tilstrækkelig kørevej, hvilket afgøres af fragtfører.
- Aflæsningspladser skal være jævne, stabile og på et bæredygtigt underlag.
- Priser og materiel kan ikke overføres til andre projekter eller anden lejeperiode uden DMS´ skriftlige godkendelse.
- Al emballage såsom gitterbokse, stabelrammer, paller mv. er ikke omfattet af oplyste priser, men vil blive beregnet særskilt. 

Priser kan være aftalt enten skriftligt eller mundtligt med udgangspunkt i den til enhver tid gældende prisliste.

3.2. Fakturering og betaling

DMS fremsender fortløbende faktura. 

Betaling sker netto kontant, medmindre andet særskilt skriftligt aftales med DMS.

Ved forsinket betaling skal Køber/Lejer foruden rykker- og eventuelt inkassogebyr betale morarente, der afregnes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende betaling.

DMS kan forlange, at Køber/Lejer betaler forud, kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling, fx i form af betalingsgaranti fra pengeinstitut.

Betaling i form af modregning kan ikke finde sted uden forudgående skriftlig aftale og under forudsætning af, at modkravet ikke er omtvistet.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, kan DMS med omgående varsel ophæve lejemålet og afhente det udlejede materiel for Lejers regning og risiko. Enhver omkostning i denne forbindelse faktureres Lejer.

Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem DMS og Køber/Lejer, herunder evt. reklamationer eller evt. modkrav fra Køber/Lejer, berettiger ikke Køber/Lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

Det til enhver tid gældende miljøgebyr op-kræves på lejesager og er aktuelt på 4,0 %.

4. Levering, reklamation, aflevering, reparation mv.

4.1. Levering
Køber/Lejer eller repræsentant for denne skal være til stede på modtageradressen ved materiellets ankomst, så eventuel instruktion kan gives.

Hvis der er aftalt forsendelse, sker den for Købers/Lejers regning og risiko.

Materiellet leveres af DMS i brugbar og forsvarlig stand.

I tilfælde, hvor leverancens udførelse er afhængig af oplysninger, der skal fremskaffes af Køber/Lejer, regnes aftalte leveringstider fra den dato og det tidspunkt, hvor disse oplysninger kommer DMS i hænde.

Såfremt DMS ikke leverer indenfor den aftalte leveringstid, kan Køber/Lejer skriftligt overfor DMS fremsætte en rimelig, endelig leveringsfrist.

Finder levering ikke sted indenfor denne frist, kan Køber/Lejer hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til DMS. DMS kan ikke gøres erstatningsansvarlig på grund af forsinkelser med levering.

4.2. Reklamation mv.
Eventuelle reklamationer vedrørende mængder og/eller stand mv. skal være fremsendt skriftligt til DMS senest den første lejedag og ved køb straks. Der skal fremsendes dokumentation og specifikation af de mangler og/eller fejl, der gøres gældende.

Såfremt Køber/Lejer ikke reklamerer som anført, kan Køber/Lejer ikke efterfølgende gøre mangler og fejl gældende overfor DMS.

I tilfælde af, at det solgte/lejede lider af en mangel, som DMS hæfter for, er DMS berettiget til afhjælpning og/eller omlevering efter eget valg.

Returnering af materiel sker for Købers/Lejers regning og risiko.

Salgsvarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun i ubrudt emballage, så de umiddelbart er klar til gensalg.

På franko returnerede salgsvarer beregnes et fradrag i prisen på 40 %.

4.3. Aflevering

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden fejl og mangler. DMS foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til DMS’ plads. Lejer har efter aftale mulighed for at deltage i eftersynet.

Eventuelle mangler og skader, bortkomne dele, herunder betjeningsvejledninger m.m., erstattes fuldt ud af Lejer. Ligeledes faktureres Lejer eventuel nødvendig rengøring.

Lejer afholder enhver udgift i forbindelse med evt. fejl og mangler ved det lejede, idet det lejede skal være i mindst samme stand som ved levering.

4.4. Reparationer, udlån mv.

Reparationer på DMS´ materiel må kun udføres af DMS eller en af DMS anvist reparatør og kun efter forudgående aftale med DMS. Hverken reparationstid eller andre driftsforstyrrelser berettiger til lejekreditering.

DMS hæfter ikke for reparationer, som Lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader, materiellet bliver påført og/eller påfører ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.

DMS´ personale skal til enhver tid have uhindret adgang til det udlejede materiel, herunder inspektion af det lejede, men ikke pligt til at tilse det udlejede materiel.

Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads må ikke ske uden DMS´ skriftlige godkendelse og med oplysning om nøjagtig placering.

Lejer er forpligtet til at holde det lejede behørigt vedlige og stedse sikre, at det lejede lader sig sikkert identificere og lokalisere.

5. Lejers risiko og ansvar

Lejer er ansvarlig for enhver skade på det lejede materiel i lejeperioden. Lejer hæfter således endeligt for alle typer af skader, såvel bl.a. tingsskade samt personskade, uanset om skaden rammer det lejede, Lejer eller tredjemand, og uanset om skaden er hændelig eller kan tilregnes Lejer eller personer, som Lejer hæfter for.

Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar, som Lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af materiellet, fx erhvervs-ansvarsforsikring og arbejdsskade-forsikring. Lejer skal på anmodning dokumentere, at en sådan forsikring er tegnet og i kraft. Lejer er ligeledes forpligtet til at sikre, at det lejede er behørigt forsikret samt på forlangende at dokumentere dette.

Lejer skal holde DMS skadesløs i den udstrækning, at DMS måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand for sådant tab og sådan skade, som DMS ikke er ansvarlig for i medfør af Betingelserne.

Det er Lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning mv. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder evt. bøder og pålæg, er DMS uvedkommende. Det påhviler ligeledes Lejer at holde sig orienteret om lovkrav vedrørende benyttelse af det lejede og sikre overholdelse heraf, eksempelvis benyttelse, afskærmning mv.

6. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem DMS og Køber/Lejer er omfattet af dansk ret. Tvister afgøres af de ordinære domstole med retten i Aalborg som værneting i første instans.

7. DMS’ ansvar og forpligtelser

DMS påtager sig intet ansvar for tab eller forsinkelse af et stykke arbejde og de dermed forbudne omkostninger i forbindelse med arbejdsstandsning på grund af fejl eller havari på det lejede materiel. Dette gælder også alle former for arbejds- og produktionsstandsning, herunder egentlige produktionsstop og forsinkelser, afholdelse af ferier og helligdage, arbejdskonflikter, strejker af enhver art, lockout, krig, ildsvåde og myndighedsindgreb eller offentligt pålæg, nedbør, høj/lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

DMS er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, bøder eller andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art.

Køberen/Lejeren bærer det fulde ansvar overfor sig selv og egne ansatte, tredjemand og DMS med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra DMS´ side, jf. i øvrigt pkt. 5 ovenfor.

DMS er ansvarsforsikret, således at der er dækning for skader på personer, materiel, udstyr og materialer, der opstår under arbejdet, såfremt det af DMS udlejede materiel har sikkerhedsmæssige mangler, materialedefekter eller andet, der til trods for korrekt brug giver anledning til skader. Dog dækker forsikringen ikke indirekte tab, herunder uanset om der er tale om tab af fortjeneste, goodwill, avance eller tidstab, jf. i øvrigt ovenfor.

8. Produktansvar

DMS har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab.

DMS er alene erstatningsansvarlig i overensstemmelse med de præceptive regler i lov om produktansvar.

Derudover er DMS kun erstatnings-ansvarlig for produktansvar, såfremt det bevises, at produktet (det lejede) er defekt, og at dette skyldes fejl eller forsømmelse begået af DMS eller andre, som DMS har ansvaret for.

Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

DMS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

- På fast ejendom eller løsøre, der indtræder, mens materiellet er i Lejers besiddelse.

- På produkter, der er fremstillet af Lejer, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

I alle andre tilfælde er DMS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser som angivet ovenfor vedrørende personskade, dog begrænset til den modtagne lejeafgift modtaget for det lejede frem til skaden.

I den udstrækning, at tredjepart måtte fremsætte krav om produktansvar mod DMS, er Lejer forpligtet til at holde DMS skadesløs i samme omfang, som DMS’ ansvar er begrænset, jf. bestemmelserne ovenfor.

Lejer er derudover forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som en retssag anlagt mod DMS er anlagt for.

9. Lejers misligholdelse

I tilfælde af Lejers misligholdelse er DMS berettiget til – for Lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Ved Lejers misligholdelse af lejeaftalen er Lejer forpligtet til at erstatte samtlige DMS’ tab i henhold til dansk rets almindelige regler.

Ved Lejers misligholdelse er DMS berettiget til at stille krav om fuldgod sikkerhed for Lejers opfyldelse af sine forpligtelser.

10. Behandling af personoplysninger

Personoplysninger såsom navn, rolle, virksomhedsnavn, telefonnummer, e-mail o.l., som vi har registreret om Køber/Lejer, benyttes udelukkende til de daglige forretningsgange i henhold til loven om GDPR (Persondataforordningen). I tilfælde, hvor det er nødvendigt at videregive informationer til tredjepart, fx vedr. transport eller support eller lignende, kræver DMS af sine leverandører, at de overholder samme lovgivning.

11. Ændringer

DMS forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne, hvilket i givet fald kan ske med 1 måneds varsel.

 

Dansk Montage Supply A/S
Søagervej 1, Sdr. Onsild
9500 Hobro

Tlf. 40 56 75 36
post@dmsupply.dk
CVR-nr. 34471177
www.dmsupply.dk