Lastramme

Lastrammer med indbygningshøjder på 100 cm, 150 cm og 200 cm. De skydes ind i hinanden og sikres med L-dorne.

Navn Varenr. Vægt
LASTRAMME 100 555005 20,0
LASTRAMME 150 555010 30,0
LASTRAMME 200 555015 40,0
Alt tekst

1. Lastrammen stikkes ned i Lastspindel-2 og sikres med L-Dorne.

KONTROL:

Visuel kontrol af sammenkoblingen af Lastramme og Lastspindel-2.

Alt tekst

2. Den ønskede højde opnås ved at kombinere lastrammer, som stikkes ind i hinanden og sikres med 4 L-Dorne i hver samling.

Alt tekst

3. Når den ønskede højde er nået monteres igen en Last-spindel-2.
Først monteres dog 4 Koblingstappe i lastrammen, sikret med 4 L-Dorne.

4. Hvis der til sidst i stedet monteres et Topstykke, stikkes dette ligeledes ned i lastrammen og låses med 4 L-Dorne.

5. Maksimal excentricitet for lasten på både Lastspindel-2 og Topstykke er ≤ 5,0 mm

Alt tekst

Under opstillingen skal Megastøtten (1) afstives horisontalt i begge retninger. I tværretningen sker dette med en elementstøtte pr. Megastøtte (2), i længderetningen
med mindst 1 elementstøtte pr. støtterække (3) suppleret med et langsgående stilladsrør (4).

Elementstøtter og stilladsrør skal monteres over midten på støtterne. Vinklen mellem elementstøtte og underlag må max. være 60°.

Monteres der arbejdsplatforme (5) på Megastøtterne, monteres elementstøtter i begge retninger. Max. afstand mellem arbejdskonsollerne er 2,40 m. Alle elementstøtter (2), (3) og (6) skal fastgøres forsvarligt i underlaget. Ved stormvarsel, eller når arbejdspladsen forlades, skal den 2. elementstøtterække (6) også altid monteres, også selv om der ikke er monteret en arbejdsplatform.

Bemærk sikkerhedsanvisningen under Belastninger. Når toppen på støtterækken er fastholdt i tvær- og længderetning, kan elementstøtterne demonteres igen.

SIKKERHEDSANVISNING:

Afviges ovenstående montageanvisning skal der ske en separat kontrol af proceduren.

SIKKERHEDSANVISNING:

Elementstøtterne tjener til afstivning og opretning af understøtningskonstruktionen under opstillingen. De må ikke bruges til at overføre beregnede horisontalkræfter på fritstående støtter.
Støtter, eller støtterækker, der ikke fastholdes i toppen, kræver en separat statisk beregning af de forekommende kræfter og disses forløb.

Alt tekst
Alt tekst

FORUDSÆTNINGER

De tilladelige laster på HÜNNEBECK MEGA-STØTTE findes i nedenstående diagram. Den tilladelige last afhænger af støttens længde.
Skemaet er baseret på DIN EN1993-1-1 og DIN EN 12812 Understøtningsstilladser i klasse B1. Der skelnes mellem lodret anvendelse med og uden arbejdsplatform eller vandret anvendelse. Desuden skelnes der mellem anvendelse uden vindbelastning (f.eks. i lukkede rum eller med fuld vindafskærmning) og anvendelse med vindbelastning.

Ved anvendelse med vind regnes med et vindtryk på q = 1,10 kN/m². Afhængig af vindlastzone og terræntype på anvendelsesstedet, iht. DIN EN 1991-1-41 med NA.A.2 og NA.B.4 findes max. højde i anvendelsessituationen anført i nedenstående tabel. Ved anvendelse i særlig udsatte områder, f.eks. udstrakte søområder, stejle dale eller mere end 800 m over havets overflade, skal der foretages en særskilt statisk beregning.

LODRET ANVENDELSE UDEN ARBEJDSKONSOLLER

Alt tekst

BEMÆRK:

Der kan ikke overføres trækbelastninger gennem lastspindlen. For forankrede Megastøtter, der kun er monteret med lastrammer og topstykker, er den tilladelige trækkraft till. Z = 89 kN

LODRET ANVENDELSE MED ARBEJDSKONSOLLER

Alt tekst

BEMÆRK:

Der kan ikke overføres trækbelastninger gennem lastspindlen. For forankrede Megastøtter, der kun er monteret med lastrammer og topstykker, er den tilladelige trækkraft till. Z = 89 kN

VANDRET ANVENDELSE

Ved vandret anvendelse skal støtten fastholdes mod forskydning vinkelret på lastretningen i vederlagspunkterne, både horisontalt og vertikalt.

Alt tekst

BEMÆRK:

Der kan ikke overføres trækbelastninger gennem lastspindlen. For forankrede Megastøtter, der kun er monteret med lastrammer og topstykker, er den tilladelige trækkraft till. Z = 89 kN