Fladtagsrækværk

Med DM Supplys faldsikring til flade tage er du sikker på høj kvalitet og en robust og alsidig faldbeskyttelse.

Fladtagsrækværket i aluminium er beregnet til brug på flade tage med eller uden brystning.

Montage og demontage skal altid ske med den nødvendige faldsikring og i den i brugervejledningen viste række­følge. Brugervejledningen skal altid være til stede på brugsstedet.

Gelænderstolperne kan klappes op, så det er lettere uhindret at kunne lægge fx tagpap ud på hele tagfladen. Det giver større bevægelsesfrihed.

Opfylder kravene i DS/EN 13374 - klasse A.

 

Hent katalog

Navn Varenr. Vægt
FLADTAGSRÆKVÆRK PR. MTR. 601507 0,0

FLADTAGSRÆKVÆRK

Faldsikring med sikkerhedsrækværk i aluminium til brug
ved arbejde på flade tage
Opfylder kravene i DS/EN 13374 - klasse A

 

1. INDLEDNING

Med DM Supplys faldsikring til flade tage er du sikker på høj kvalitet og en robust og alsidig faldbeskyttelse.

Sikkert arbejde garanteres kun, hvis opstilling, brug og demontering af systemet sker iht. denne brugervejledning. Læs derfor vejledningen omhyggeligt, inden du bruger faldsikringen. I det følgende illustreres montagetrinene og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Gør dig bekendt med de enkelte elementer og komponenter. Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores faldsikringssystemer, eller hvis du ønsker at afvige fra brugervejledningen, skal du ringe til os. Vi står til enhver tid til rådighed for yderligere information.

2. GENERELLE INSTRUKTIONER

Fladtagsrækværket er beregnet til brug på flade tage med eller uden brystning. Under brugen skal nedenstående bruger- og belastningsvejledning om brug og belastning følges.
Den byggepladsansvarlige må kun lade personer, der er bekendt med og instrueret i brugervejledningen, montere fladtagsrækværket.
Sørg for, at tagets bæreevne er tilstrækkelig til den ønskede konstruktion af fladtagsrækværket. Fladtagsrækværket kan bruges på både tørre og fugtige overflader og på bygningshøjder op til 40 meter.
Taget skal ryddes for sne og is før monteringen. For at minimere vindbelastningen fjernes is og sne løbende fra konstruktionen.

Den tilladte standtid er 6 måneder.

3. INSTRUKTION I VEDLIGEHOLD AF KOMPONENTERNE UNDER BRUG OG OPBEVARING

Rengør de enkelte dele efter brugen og kontroller, at systemet er komplet. Enkeltdelene kontrolleres for deformationer og intakte svejsesømme. Læsbarheden af enkeltdelenes mærkninger kontrolleres visuelt.
Sikringsbøjlerne skal smøres regelmæssigt og holdes rene for puds, mørtel og malingrester for at sikre deres funktionalitet. Komponenterne må ikke ændres uden skriftligt samtykke fra leverandøren. Systemet skal opbevares på et tørt og luftigt sted.
Brug ikke vold ved montage og demontage af fladtagsrækværkets dele, og smid ikke delene ned fra store højder. Alle dele skal sikres mod stød og skridning under transport.
Hvis der er tvivl om brugbarheden af systemet eller de enkelte dele, må det ikke længere bruges. Beskadigede dele skal sendes til reparation hos leverandøren. Dele, der kasseres, skal erstattes af nye, originale dele.
Hvis en person eller et objekt falder ind i fladtagsrækværke, må det først benyttes igen, når det er kontrolleret af en fagkyndig person.

4. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Der kræves mindst to personer til montage og demontage.
Montage og demontage skal altid ske med fornøden faldsikring og i den i brugervejledningen viste rækkefølge. Brugervejledningen skal altid være til stede på brugsstedet.
Hvis fladtagsrækværket bruges af tredjepart, skal brugervejledningen overleveres til vedkommende.
Før montagen kontrolleres, at alle dele, hjælpeværktøjer og sikkerhedsanordninger til faldsikring er til stede. Desuden kontrolleres, at alle enkeltdele er i perfekt stand. Beskadigede dele skal frasorteres. Der må kun bruges originale dele i henhold til brugervejledningen.
Hele opstillingen og alle dele kontrolleres for korrekt montage, før fladtagsrækværket tages i brug. Det er ikke tilladt at fastgøre personlig faldsikring til rækværket.
Det skal sikres, at der ikke opholder sig personer under tagkanten, mens rækværket monteres og demonteres.

1. Kontrollér, inden montagen af fladtagsrækværket påbegyndes,
at tagfladen er plan og ubeskadiget.
2. Under montagen bruges personlig faldsikring, og området
under tagkanten skal sikres mod personadgang.
3. Læg alle enkeltdele frem for at lette montagen (foto 1).

• Tagbøjle 2,05 m med kilelommer
• Hjørnebøjle 2,05 m med kilelommer
• Anslagsstolpe med fodlisteholder
• Afstivningsramme 2,60 m
• Ballastklods
• Dobbeltgelænder 3,07 m
• Fodliste 3,07 m
• Sikringsrør 0,50 m

4. Begynd montagen med en tagbøjle. Klap den øverste
del op og lås den med den indbyggede sikringsbøjle
(foto 2).

Sørg for, at sikringsbøjlen er ordentligt indkoblet (foto 3).

5. Anbring tagbøjlen med en afstand på ca. 15-20 cm til
brystningen.

Det gør det lettere senere at montere anslagsstolpen.

Til stabilisering placeres to ballastklodser over rundjernene
på tagbøjlens vandrette rør, der vender mod tagets centrum (foto 4 og 5).

Er der ikke nogen brystning, eller er den mindre end 150
mm høj, monteres fem ballastklodser, som sikres mod
utilsigtet bevægelse ved hjælp af to sikringsrør (foto 15).

Tip: Det anbefales at starte montagen med en hjørnebøjle
i et hjørne af taget.

!!! Den nødvendige ballastering til opstillingen findes i
ballastskemaet (punkt 12) !!!

6. Fortsæt nu med den næste tagbøjle på samme måde
som med den første tagbøjle.

Men først lægges et dobbeltgelænder ud på taget for
at angive afstanden. Så ligger det klar til at blive hægtet
fast mellem bøjlerne (foto 6 og 7).

Hægt nu dobbeltgelænderet i bøjlernes kilelommer (foto 8)
og lås det med et let hammerslag på kilerne (foto 9).

7. For at forhindre tagbøjlen i at rutsje på tagoverfladen
monteres en anslagsstolpe på tagbøjlen.

Anslagsstolpen skrues fast med de runde håndtag på
stolpens koblinger (foto 10 og 11).

Flyt nu rækværket frem, så anslagsstolpen står op mod
brystningen (foto 12). Operationen udføres fra den
allerede sikrede inderside.

8. Fortsæt på samme måde, indtil det ønskede område er
fuldstændig sikret (foto 13).

9. For at lette arbejdet på taget, f.eks. ved lægning af
tagpap, kan den del af tagbøjlerne, der hviler på taget,
klappes op.

Først skal ballastklodserne dog lægges op på de to
nabotagbøjler (foto 14).

Ballastklodserne, der nu ligger oven på hinanden, fastlåses
indbyrdes med sikringsrør (foto 15).

Nu skal området, hvor tagbøjlernes vandrette rør skal
klappes op, kantsikres igen. Dette gøres ved at montere
en afstivningsramme på indersiden af dobbeltgelænderet
(foto 16). Afstivningsrammen centreres, så den
danner bro hen over stolpen (foto 17).

Sikringsbøjlen åbnes (foto 18). Fold derefter tagbøjlens
vandrette rør op (foto 19).

Bemærk: Hjørnebøjlen må kun klappes op, hvis brystningen
er mindst 150 mm høj.

For at forhindre, at det opklappede bøjlerør ved et uheld
falder ned, skal det fastgøres på gelænderrøret, f.eks. med
en spændrem el. lign. (foto 20 og 21).

10. Ved behov, eller når brystningen er lavere end 150
mm, skal fladtagsrækværker forsynes med fodliste,
som monteres på anslagsstolpens rundjernskrog.
Hermed etableres en fortløbende 3-delt kantsikring
(foto 22 og 23).

11. Demontering udføres i omvendt rækkefølge.

12. Ballastskema